REGULAMIN

Wstęp

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście mogli czuć się bezpiecznie przeglądając naszą stronę internetową.

Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej w celach dla których są one zbierane i przetwarzane.

Kupując u nas masz pewność, że Twoje dane osobowe są chronione i nie są przekazywane innym podmiotom, niezwiązanym z realizacją zamówienia.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Jubiler Dominik;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.KupLancuszek.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Jubiler Dominik a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.KupLancuszek.pl/.

2. Niniejszy regulamin porusza także kwestie zakupów w punktach stacjonarnych Jubiler Dominik.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

- politykę prywatności oraz ochronę danych osobowych RODO

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Jubiler Dominik zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://kuplancuszek.pl/content/2-regulamin

8.Pliki cookies

Ta strona używa plików „cookies". Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Termin „plik cookie” używany w Polityce prywatności opisany jest w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dot. przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Pliki cookies zapisywane i przechowywane są na urządzeniu użytkownika w celu zindywidualizowania doświadczenia użytkownika na odwiedzanej stronie internetowej.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Jubiler Dominik Dominik Groth

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • dopasowania treści w sklepie www.KupLancuszek.pl do indywidualnych potrzeb użytkownika,
 • rozpoznania urządzenia użytkownika oraz utrzymania jego sesji na każdej podstronie sklepu,
 • zapamiętania zawartości koszyka,
 • tworzenia statystyk umożliwiających analizę i ulepszanie funkcjonalności sklepu,
 • tworzenia reklam.

Stosujemy trzy rodzaje plików cookies:

 •       cookies “sesyjne” - przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika aż do czasu wylogowania, opuszczenia sklepu lub wyłączenia programu obsługującego sklep.
 •       cookies “stałe” - przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony parametrami plików cookies lub też do momentu usunięcia ich przez użytkownika.
 •       cookies “analityczne” - dzięki nim poznajemy Twój sposób interakcji ze sklepem i jego zawartością i możemy lepiej zorganizować jego układ. Dowiadujemy się też o typie strony, z jakiej zostałaś/-eś przekierowana/-y, oraz Twojej liczbie odwiedzin i czasie wizyty na www.KupLancuszek.pl. Na podstawie tych informacji nie rejestrujemy Twoich danych osobowych, jedynie dane, które służą do opracowania statystyk korzystania ze sklepu.

Możesz za pomocą ustawień oprogramowania na swoim urządzeniu zmienić parametry wykorzystywania i przechowywania plików cookies. Ograniczenie zbierania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje sklepu www.KupLancuszek.pl.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Jubiler Dominik może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Jubiler Dominik za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Jubiler Dominik.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Jubiler Dominik,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego

Jubiler Dominik Dominik Groth

ul. Obrońców Wybrzeża 1

80-398 Gdańsk

6040227629

należy wejść na stronę internetową http://www.KupLancuszek.pl/ i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Jubiler Dominik. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Ochrona danych osobowych RODO

Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów jest firma Jubiler Dominik Dominik Groth (dalej: „Sprzedający”).

 1.       Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach KupLancuszek.pl, w tym, w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów), archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących oferowanych usług i Produktów.
 2.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem przez Sprzedającego czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażnej.
 3.       Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4.      Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba uprawniona ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w szczególności gdy Sprzedający zamierza je przetwarzać w celach marketingowych. Klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 5.       Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 6.       Dane osobowe mogą być wykorzystywane do profilowania marketingowego przez zewnętrzne narzędzia. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt ze Sprzedającym.
 7.       Dane osobowe będą przetwarzane do momentu aż wygaśnie prawna potrzeba korzystania z nich np. wymagania związane z obsługą reklamacji i zwrotów, prawa dotyczące przechowywania dokumentów finansowych i podatkowych.
 8. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego
  - w
   przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane i przekazywane tylko podmiotom niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi oraz zakupu.

VI. Polityka prywatności: Polityka prywatności

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów jest firma Jubiler Dominik Dominik Groth dalej: „Sprzedający”).

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach KupLancuszek.pl, w tym, w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów), archiwizacji, a także w celach marketingowych, reklamowych i statystycznych dotyczących oferowanych usług i Produktów.
 2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmię Jubiler Dominik Dominik Groth (dalej: „Sprzedający”).w celu marketingowym, reklamowym i statystycznym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, Pixel Facebooka, Instagram, www.KupLancuszek.pl.
 3.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem przez Sprzedającego czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażnej.
 4.       Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5.      Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba uprawniona ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w szczególności gdy Sprzedający zamierza je przetwarzać w celach marketingowych. Klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 6.       Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 7.       Dane osobowe mogą być wykorzystywane do profilowania marketingowego przez zewnętrzne narzędzia. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt ze Sprzedającym.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

VII.  Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej

- InPost Paczkomaty

- Firmy kurierskiej

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni i liczy się od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Termin realizacji zamówienia może być dłuższy w przypadku produktów personalizowanych lub na specjalne zamówienie.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

5. W przypadku, gdy zamówienie jest niekompletne lub zawiera nieprawidłowe dane, Jubiler Dominik zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt z Klientem. Realizacja takiego zamówienia zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia lub zmiany zamówienia przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy. Ewentualne dodatkowe koszty, wynikające z błędnie podanego adresu Klienta i konieczności ponownego wysłania przesyłki, ponosi Klient.

IX Zwrot Towaru

Produkty, które nie są wykonywane fabrycznie, są ręcznie dostosowane do wymogów klienta np. rozmiar nie podlegają zwrotowi - informacja przy zakupie produktu. Produkty masowe podlegają normalnej procedurze zwrotu tj. 14 dni. Istnieje możliwość wymiany po wcześniejszym ustaleniu szczegółów mailowo lub telefonicznie. Większość naszych produktów nie są powtarzalne i są tylko zbliżone do produktu widocznego na zdjęciu. Wykonywane są ręcznie i dopiero po wpłynięciu zamówienia. Stąd nie są one zgodnie z ustawą uznawane za fabryczne i masowe.