WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 Kupujący może odstąpić od umowy w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki - dotyczy tylko rzeczy fabrycznych nie wykonywanych indywidualnie (informacja znajduje się przy produkcie).

Produkty wykonywane indywidualne można wymienić, nie można zwrócić. 

Koszt wysyłki zwrotnej ponosi kupujący. 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Jubiler Dominik ul. Obrońców Wybrzeża 1 80-398 Gdańsk tel. 780535333 kuplancuszek@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

X.  Reklamacje dotyczące Towarów

1. Jubiler Dominik jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Jubiler Dominik Dominik Groth ul. Obrońców Wybrzeża 1 80-398 Gdańsk kuplancuszek@gmail.com . Jubiler Dominik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI.  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Jubiler Dominik podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Jubiler Dominik o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 

Jubiler Dominik Dominik Groth ul. Obrońców Wybrzeża 1 80-398 Gdańsk lub kuplancuszek@gmail.com

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Jubiler Dominik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.